Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanılabiliyor mu?2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde yer alan hüküm gereğince, 15.1.2018 tarihinden itibaren aile yardımı ödeneğinden geriye dönük olarak yararlanmak mümkün.

SORU: Mrb. Kadrolu devlet memuruyum. Sağlık Bakanlığına bağlı. 14.03.2018'de çocuğum dunyaya geldi ve maaşımızı peşin aldığımız için 15'inde bildirim yapmış olsam çocuk parasi da almış olacaktım. Ayın 25'inde bildirim yaptım ve 15.04.2018'de 2 ayın parasını alacağım diye biliyorken, mutemetlikten bana "sadece Nisan ayında 1 ayın parasını alacaksın" dendi. Doğrusu nedir? Ben mi haklıyım mutemetlik mi ? Teşekkürler

CEVAP: Bilindiği üzere, aile yardımı ödeneği ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aile yardımı ödeneği" başlıklı 202 nci maddesinde, "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." İle

"Aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükümleri yer almaktadır.

Ancak; uygulamada doğum tarihini takip eden ay değil memurun görev yaptığı kuruma beyan tarihini takip eden aydan geçerli olacağına dair Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görüşüne göre işlem yapılmaktadır.

Bu konudaki sizin de yaşamış olduğunuz mağduriyetler toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınarak "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin" Genel Hükümler başlıklı birinci kısmın 39 uncu maddesinde;

"Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma"

Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye göre, 14.03.2018 yılında doğmuş olan çocuğunuz için mart ayına ait aile yardımını talep edebilirsiniz.

Konular