Sözleşmeli personele kıdem tazminatı ödenir mi?Kamuda sözleşmeli memur olarak çalışırken istifa edenler kıdem tazminatı benzeri ‘İş sonu tazminatı’ alabilir. Nasıl mı, gelin somut bir örnek üzerinden bu soruya cevap arayalım.

merhaba. Ben 4 Aralık 2013 tarihinde PTT'de idari hizmet sözleşmeli personel olarak işe başladım. Daha sonra 6 Nisan 2015’te kendi isteğimle istifa ettim. Sözleşmem de ‘istifa edenlere tazminat verilir’ yazınca ben de dilekçeyle talep ettim. Ancak bana ‘çalışma süreniz 2 yıldan az olduğu için tazminat hakkınız yok’ diye cevap geldi. İlgili düzenlemeye baktım. Düzenlemede 2 yıl gibi bir süre konulmamış. Şimdi merak ediyorum, benim tazminat hakkım var mı? (Zekeriya T)''Zekeriya Bey, siz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmektesiniz. Yine bu maddeye dayanılarak usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılmış bir bakanlar kurulu kararı bulunmaktadır. Bu kararın, değişik 7’nci maddesi şu şekildedir:"Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Ek: 05/06/2006-2006/10557 K.) (Milli Eğitim Bakanlığı’nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi,

d) İlgilinin ölümü, hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanunu’na göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.TAZMİNAT ÖDENİRBu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir" ifadesi yer almaktadır.Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenebilmesi için;1- En az 2 yıl çalışmak

2- Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uyularak kendi isteği ile istifa etmek gerekmektedir.

Konular