Kullanılmayan yıllık izinlerin parası ne zaman alınır?"Babam 01.01.1963 doğumlu. 02.01.1996 tarihinde çiftçi Bağ-Kur'una başladı ve 14.07.1998'de terk etti. 15.07.1998'de sigortalı işe girip 30 gün çalıştı ve bıraktı. Yani 1998'den 30 günlük SSK primi var. Daha sonra 04.05.2000’de SSK'lı bir işe girdi ve hala devam ediyor. Ayrıca en son yıllık iznini 2008’de kullandı. Toplam 7 yıllık senelik izni birikmiş, bir hak talep edebilir mi? İşten ayrılsa kıdem tazminatı alır mı? Ne zaman emekli olur? Askerliğe 1983'de 18 ay gitti borçlanması lazım mı?"

- Yıllık izin kullanılmamış ise şimdi değil ama işten çıkarken geriye doğru kullanmadığı tüm yıllık izin ücretlerini işveren ödemek zorundadır. Ödemezse işten çıkma tarihinden itibaren 5 yıl içinde dava edilirse yine işverenden bu izin paraları tahsil edilebilir. Fazla mesai ücretlerinden ayrı olarak kullanılmayan yıllık izin paraları ancak işin sona ermesi ile alınacağından geriye doğru kaç yıllık olursa olsun alabilirsiniz. İlk sosyal güvenlik tarihinin üzerinde 15 yıldan çok süre geçtiğinden ve bu 15 yıl içinde en az 3 bin 600 gün prim ödediğinden SGK'dan "Kıdem Tazminatı Alabilir" yazısı alıp, işverene verdiği gün işi bırakıp kıdem tazminatlarını da alabilir.Emeklilik zamanına gelince, 02.01.1996 işe giriş tarihi ile 56 yaşından ve 01.02.2021 tarihinden sonra olmak kaydıyla en az 5 bin 825 gün sayısıyla veya 60 yaşında en az 3 bin 600 gün sayısıyla emekli olacak. Şayet birinci seçeneği yani 5 bin 825 gün ile emekliliği tercih ederseniz, askerliği borçlanmanız halinde 01.02.2021 olan emeklilik tarihi ödeyeceğiniz askerlik süresi kadar öne gelecek. Yıllık izin konusunda size bir de Yargıtay karar örneği veriyorum.

T. C. Y A R G I T A Y DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas: 2009/11630

Karar: 2011/12242

Tarih: 25.04.2011
YEMİN TEKLİFİÖZET: Davacı 538 gün izin kullanmadığı iddiasında bulunmuştur. Davalı iş yeri belediye olup kamu kurumudur. Mahkemece yapılacak iş; davacının izin kullanmadığı aylara ilişkin ücret bordrolarının celbedilip anılan tarihlerde çalışıp çalışmadığı belirlenerek varsa kurum kayıtlarını karşılaştırmak, cevap dilekçesinde bulunan " her türlü delil " ibaresinden hareketle gerekirse davalıya yemin teklif etme hakkını hatırlatarak sonuca gitmektir.(4857 s. İş K m. 57)- YARGITAY İLAMI -Davacı, kıdem tazminatı, ilave tediye ve ikramiye alacağı, yıllık izin ücreti, giyim yardımı alacağının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ü. Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, Gereği konuşulup düşünüldü:- YARGITAY KARARI -Davacı vekili; müvekkilinin davalı belediyede kesintisiz olarak çalışıp emekli olduğu halde TİS hükümlerine göre hesaplanacak kıdem tazminatının ve TİS'ten kaynaklanan alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; kıdem tazminatı, ilave tediye ve ikramiye, yıllık izin ücreti ve giyim yardımı alacaklarının hüküm altına alınmasını TALEP ETMİŞTİR.Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının kesintisiz çalışma iddiasının doğru olmadığını, kıdem tazminatının belediyenin ekonomik sıkıntıları nedeniyle ödenemediğini, davacının kullandığı raporların yıllık izine çevrilmesinin bakanlık müfettişince bildirildiğini, bu kadar uzun süre izin kullanmadan çalışma iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, sunulan belgelerle bir kısım ikramiye alacaklarının ödendiğinin kanıtlandığını, talep edilen alacakların zaman aşımına uğradığını, davacının bordroları ihtirazi kayıtsız imzalaması nedeniyle talep hakkının bulunmadığını savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.YEREL MAHKEMECE dava konusu alacaklar kısmen hüküm ALTINA ALINMIŞTIR.

Kararı davalı vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.1 - Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,2 - Davacı 538 gün izin kullanmadığı İDDİASINDA BULUNMUŞTUR. Davalı işyeri belediye olup KAMU KURUMUDUR. Mahkemece yapılacak iş; davacının izin kullanmadığı aylara ilişkin ücret bordrolarının celbedilip anılan tarihlerde çalışıp çalışmadığı belirlenerek varsa kurum kayıtlarını karşılaştırmak, cevap dilekçesinde bulunan " her türlü delil " ibaresinden hareketle gerekirse davalıya yemin teklif etme hakkını hatırlatarak SONUCA GİTMEKTİR.Kabule göre de, ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediği halde ıslahla artırılan miktarlara ıslah tarihinden itibaren de faiz yürütülmesi hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.04.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Konular