Kısa vadeli sigorta kolları bakımından kimler sigortalı sayı­lırlar?Haklarında kısa vadeli sigorta kolları uygulananlar şunlardır;

A) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştınlanlar.

B) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sa­yılanlar:

1) İşçi sendikaları ve konfederasyonlan ile sendika şubelerinin başkanlıkları­na ve yönetim kurullanna seçilenler,

2) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve Kültür ve Turizm Ba­kanlığı tarafından belirlenen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-l'de yer alan tabloda sayılan; film. tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile mü­zik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşlan içine alan bütün güzel sanat kollannda çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,

3) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerin uyruğunda olanlar hariç, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve sığınmacı kişiler ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigortalılanndan, sözleşmede belirlenen istisna halleri dışında çalışmalarını hizmet akdine tabi sürdürenler,

4) Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalıştırılanlar­dan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyeme­yenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken buralarda çalıştırılan Türk vatan- daşlan,

5) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Ka­nuna göre, çiftçi malları koruma başkanlıklan veya meclisleri tarafından çalış­tırılan koruma bekçileri,

6) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar.

7) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 14/7/196.5 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü madde­sinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar.

C) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre, köy veya ma­halle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve he­sabına bağımsız çalışanlardan;

1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,

3) Kollcktif şirketlerin ortaklan,

4) Limited şirketlerin ortakları.

5) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklan,

6) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,

7) Donatma iştirakleri ortakları,

8) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,

9) Tarımsal faaliyette bulunanlar.

Ç) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sa- y ilanlar,

D) Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayıh At Yanşlan Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler.

Konular